история и цивилизация

5 клас

1. Науката, която открива и изучава веществените исторически извори, се нарича:
хронология
геология
география
археология

2. Най-старото обработено злато в света (V - IV хил. пр.Хр.) е открито край:
Панагюрище
Рогозен
Варна
Борово

3. За „Баща на историята” се смята древногръцкият учен:
Херодот
Тукидид
Сократ
Питагор

4. Най-силното държавно обединение на траките е:
на гетите в Североизточна България
на трибалите в Северна България
империята на Александър Македонски
Одриското царство

5. Християните избрали за начало на своето летоброене:
провеждането на първите олимпийски игри
завръщането на евреите от Египет
раждането на Иисус Христос
налагането на християнството за единствена религия в Римската империя

6. Одесос, Месемврия и Аполония са основани от:
траките
римляните
славяните
елините

7. Кои племена са описани в текста?
Тяхната прародина била в Централна Европа. Препитавали се като ловували и обработвали земята. Почитали много богове, най- важния от които бил Перун. Живеели в землянки и се управлявали от племенен вожд – княз.

траки
ромеи
славяни
българи

8. Основател на Дунавска България е:
хан Кубрат през 632 г.
хан Тервел през 701 г.
хан Аспарух през 681 г.
хан Крум през през 803 г.

9. Политиката на българските владетели от първата половина на ІХ век е насочена към:
разширяване на териториите и вътрешно укрепване на държавата
разширяване на териториите и отслабване на държавата
запазване на границите и постоянни борби за престола
разширяване на търговските връзки

10. Хан Крум е прочут най-много със:
създаването на първите писани закони у нас
книжовната си дейност
сключването на 30-годишен мир с Византия
своето строителство

11. Кое от посочените НЕ е причина за приемането на християнството от България?
да се повиши авторитетът на България в Европа
да се сплотят славяни и българи в един народ
да се превърне българската войска в най-силна на Балканите
да се покаже, че властта на владетеля е дадена от Бог

12. През VІІ в. славяните били наричани езичници, защото:
се занимавали със земеделие
живеели в землянки
се организирали в племенни съюзи
се прекланяли пред старите си богове

13. До 864 г. титлата на българския владетел била:
хан
крал
цар
княз

14. Голяма държава, която обединява различни народи под управлението на един владетел, се нарича:
империя
монархия
кралство
царство

15. Славянската писменост била създадена от светите братя Кирил и Методий през:
885 г.
864 г.
855 г.
985 г.

16. За кой старобългарски книжовник се отнася описанието?
Той бил един от учениците на св.св. Кирил и Методий. Той бил изпратен от княз Борис І в югозападните предели на държавата, с център Охрид, където основал голямо книжовно средище. През живота си обучил над 3500 ученици.

Константин Преславски
св. Наум
св. Климент
св. Ангеларий

17. На 14 април 1205 г. край Одрин се състояла битка между войските на:
цар Калоян и император Балдуин І
цар Асен и император Исак ІІ Ангел
цар Иван-Асен ІІ и Теодор Комнин
цар Самуил и Василий ІІ Българоубиец

18. Цар Иван Александър се прославил като:
изкусен зограф
покровител на книжнината
смел пълководец
строг законодател

19. Кой от изброените книжовници е от времето на “Златния век”?
Черноризец Храбър
Григорий Цамблак
патриарх Евтимий
Киприан

20. Българската държава се възстановява след византийското владичество през ХІІ век след въстанието на:
Петър и Асен през 1185 – 1187 г.
Ивайло през 1277 – 1280 г.
Константин и Фружин през 1408 г.
Петър Делян през 1040 г.

21. Българската патриаршия била възстановена:
на специален събор на православните църкви през 1235 г.
по време на управлението на цар Асен през 1186 г.
при освещаването на храм в Търново през 1185 г.
с уния между цар Калоян и папата през 1204 г.

22. България се утвърдила като първа сила в европейския Югоизток през ХІІІ век след:
битката при Клокотница през 1230 г.
битката при Върбишкия проход през 811 г.
битката при Търново през 1278 г.
битката при река Ахелой през 917 г.

23. Традиционните празници на средновековните българи се определяли от:
най-възрастния член на семейството
решенията на селските старейшини
църковния календар
решенията на царската канцелария

24. Българските земи са окончателно завладени от османците през:
1393 г., след завладяването на Търново
1395 г., след битката при Никопол
1389 г., след битката при Косово поле
1396 г., след завладяването на Видин

25. Кое от изображенията е от периода на Второто българско царство?
керамична икона от Преслав
стенопис от Казанлъшката гробница
миниатюра с цар Иван Александър царица Теодора и синовете им
Мадарският конник

Тест 5 клас вариант 2

1. Как се нарича подреждането на събитията, според последователността, в която са се случили?
г) геология
а) история
в) хронология
б) археология

2. Кое тракийско племе създава голяма и трайна
държава?

в) серди
г) мизи
а) беси
б) одриси

3. Как се наричали вождовете на славянските племена?
б) ханове
а) крале
в) князе
г) царе

4. За какво свидетелства откъсът от съчинението на
византийския хронист?

„Те преминаха стремително цяла Елада, Солунската област и цяла Тракия и покориха много градове и крепости... и станаха господари на земята. Те уседнаха на нея като господари, като на своя собствена, без страх”.

б) придвижването на прабългарите към Балканския
полуостров
в) войните на прабългарите с Византийската империя
г) трайното заселване на славяните на византийска
територия
а) прародината на славяните между Балтийско море и
Карпатите

5. Кой от посочените владетели управлява България през VІІІ век?
г) Петър
в) Тервел
а) Омуртаг
б) Калоян

6. Кое от посочените събития е станало през ІХ век?
а) Хан Кубрат създал Стара Велика България.
в) Българите победили византийците в битката при Онгъла.
г) Крепостта Сердика била превзета от хан Крум.
б) Българската църква била призната за патриаршия.

7. На кое събитие е посветена миниатюрата?в) на ослепяването на княз Владимир Расате през 893 г.
б) на посрещането на учениците на Кирил и Методий в
Плиска през 886 г.
г) на провъзгласяването на Симеон за княз през 893 г.
а) на покръстването на хан Борис през 864 г.

8. За разлика от римските свещеници, светите братя
Кирил и Методий проповядвали, че на Бог може да се служи на:

г) всички езици
а) латински език
в) еврейски език
б) гръцки език

9. Управлението на кой български владетел се
характеризира с териториално разширение, развитие на книжовността, изграждане на нова столица?

б) цар Симеон
г) цар Петър
а) княз Борис
в) хан Омуртаг

10. Кога става събитието, описано от византийския
хронист?

„Когато това било известено на императора, той
ослепил пленените българи – около 15 000 и като заповядал всеки сто ослепени да бъдат водени от един едноок, изпратил ги при Самуил.”

в) 1014 г. след тежката загуба при с. Ключ
а) 971 г. след превземането на Велики Преслав
г) 1018 г. след убийството на Иван Владислав
б) 986 г. след сражението при Траянови врата

11. За кой български владетел се отнася описанието?

Той продължава и довършва освободителното дело на своите братя. За да получи авторитетно международно признание за властта си води сложни дипломатически преговори с Папството. Те завършват със сключване на уния. Нанася катастрофално поражение на западните
рицари и пленява техния император Балдуин І.

в) цар Калоян
б) цар Иван Асен ІІ
а) цар Симеон
г) цар Иван Александър

12. Кое твърдение за управлението на цар Иван Асен ІІ НЕ е вярно?
б) сключил съюз с Византия срещу Латинската империя
в) разширил територията на държавата до три морета
г) започнал да сече златни монети
а) постигнал възстановяване на Българската патриаршия

13. През 1277 г. избухва голямото селско въстание начело с Ивайло. Кой век е това?
в) ХІІІ в.
г) ХІV в.
а) ХІ в.
б) ХІІ в.

14. Коя е най-многобройната обществена група в
българската държава през Средновековието?

г) духовенството
б) селяните
в) аристокрацията
а) занаятчиите

15. Кой от книжовниците НЕ е от времето на „Златния век” на цар Симеон?
г) Климент Охридски
в) Черноризец Храбър
б) Константин Преславски
а) Евтимий Търновски

16. Кои събития от Второто българско царство са
подредени хронологично?

б) битка при Клокотница, завладяване на Търново от
османците, въстание на братята Петър и Асен
в) битка при Клокотница, въстание на братята Петър и Асен,
завладяване на Търново от османците
г) въстание на братята Петър и Асен, битка при Клокотница,
завладяване на Търново от османците
а) завладяване на Търново от османците, въстание на братята
Петър и Асен,битка при Клокотница

17. Коя година НЕ съответсва на събитието?
а) 870 г. – покръстване на българите и основаване на
Българската патриаршия
г) 1396 г. – завладяване на Видинското царство от османските
турци
б) 927 г. – договор с Византия и признаване царската титла на
българския владетел
в) 1204 г. – уния с Римската църква и авторитетно признание
за царството

18. За коя причина за падане на България под османска власт има информация на картата?г) част от балканските владетели са съюзници с османските
турци
а) османците водят свещена война
в) българските земи са разпокъсани
б) българските владетели подценяват опасността от
османските турци

19. Кое от твърденията НЕ е последица от османското завоевание на България?
г) българската държава престанала да съществува
в) Българската патриаршия запазила своята самостоятелност
б) българите прекъснали за дълго контактите си с Европа
а) българската аристокрация била ликвидирана

20. От какво се определя положението на хората в
Османската империя в периода ХV-ХVІІ век?

в) образованието
б) религията
а) богатството
г) пола

21. Коя форма на въоръжена съпротива на българите
съществува през целия период на османското господство?

б) въстания
а) бунтове
в) хайдушки нападения
г) антиосмански съюзи

22. Кой от изброените паметници е включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО?
б) иконата на св. Теодор Стратилат
г) Мадарският конник
а) Бачковският манастир
в) гробницата при с. Александрово

23. Кое понятие, свързано с османската армия, е
пропуснато в описанието на западния пътешественик от ХVІІ век?

„Най-добрите им конници са........................ и особено тези от тях, които за заслуги са възнаградени със земя, наречена тимар, и приличат на нашите стари рицари.”

в) везири
г) мюсюлмани
б) спахии
а) еничари

24. В кое изречение от този източник има сведения за богослужение на български език?

„В града има едно училище, където учат и момичетата да четат.(1) Гръцки училища нямат, а от тези две училища излизат повечето български свещеници.(2) Българите и гърците тук ходят в една черква, защото имат еднакво
богослужение.(3) Когато присъстват повече българи, литургията се чете на български.(4)”

в) третото
г) четвъртото
б) второто
а) първото

25. Къде живее мнозинството от българското население през ХV-ХVІІ век?
а) в селата
г) в махали
в) в планините
б) в градовете

6 клас

1. Българите започват да се приобщават към модерна Европа в епохата на:
Средновековието
Ренесанса
Възраждането
Просвещението

2. Кой открива първата фабрика в българските земи?
Добри Желязков в Сливен
Христо Георгиев в Карлово
Васил Априлов в Габрово
Михалаки Гюмюшгердан в Пловдив

3. Какъв призив отправя Паисий Хилендарски към сънародниците си в "История славянобългарска"?
да се гордеят, че живеят в Европа и имат важна роля в европейската история
да се учат от гърците, защото имат интересна история
да подкрепят борбата на балканските народи за свобождение
да имат самочувствие като знаят своето славно минало, род и език

4. Първите светски училища в българските земи през Възраждането са:
гимназиите
девическите
взаимните
класните

5. Кой поставя началото на организираната борба на българите за национално освобождение?
Софроний Врачански
Георги Раковски
Любен Каравелов
Паисий Хилендарски

6. За коя историческа личност се отнася текстът?
Той е роден в град Копривщица. Издава в. „Свобода” и в. „Независимост”. Ръководи Българския революционен централен комитет в Букурещ.

Георги Раковски
Любен Каравелов
Георги Мамарчев
Васил Левски

7. На кого принадлежи идеята за всеобщо въстание на българите, подготвено от тайни революционни комитети във вътрешността на страната?
Васил Левски
Христо Ботев
Любен Каравелов
Георги Раковски

8. Българската екзархия е:
религиозна организация на българските емигранти в Букурещ
административна организация на българите в рамките на Цариградската патриаршия
название на независимата българска църква, учредена със султански ферман
сдружение на българските търговци в Цариград

9. Кой участник в Априлското въстание е на снимката?

Панайот Волов
Георги Бенковски
Христо Ботев
Хаджи Димитър

10. Кое събитие е описано в текста?
Организирано е от апостоли, които изработват план за действие и създават революционни окръзи. Участниците проявяват героизъм и саможертва, които стават известни в Европа. Великите сили се
заемат с решаването на българския въпрос.

Старозагорското въстание
Априлското въстание
Нишкото въстание
Велчовата завера

11. От кой исторически източник е текстът?
“чл. 4 Българското княжество е монархия наследствена и конституционна, с народно представителство.
чл. 5 Князът е върховен представител и глава на
Държавата.”

Берлинския договор
Търновската конституция
Санстефанския мирен договор
Органическия устав

12. Кои са първите политически партии в Княжество България?
Консервативната и Либералната
Народната и Радикалната
Демократическата и Народната
Радикалната и Демократическата

13. Българският национален въпрос възниква в резултат от решенията на:
Берлинския конгрес
Букурещки договор
Санстефанския договор
Цариградската конференция

14. С какво свързвате датата 16 април 1879 г?
Учредителното събрание приема Търновската конституция
В Сан Стефано е подписан мирният договор между Русия и Османската империя
Княз Батенберг назначава първото българско правителство
Град София е избран за столица на Княжество България

15. Кой министър-председател провежда политика на ускорена модернизация на Княжество България?
Стефан Стамболов
Васил Радославов
Петко Каравелов
Драган Цанков

16. Кога се извършва Съединението на Източна Румелия с Княжество България?
19 февруари 1878 г.
2 ноември 1885 г.
6 септември 1885 г.
3 март 1878 г.

17. Кое събитие е представено на картата?

Съединението и сръбско-българската война
Първата Балканска война
Илинденско- Преображенското въстание
Първата световна война

18. След 22 септември 1908 г. титлата на българския владетел е:
император
крал
цар
княз

19. От 1912 до 1918 г. България води три войни с цел да:
стане най-голямата държава на Балканския полуостров
покаже, че има модерно въоръжена и силна армия
постигне сближение с Великите сили
реши въпроса за националното обединение

20. След Първата световна война България изживява:
демографски прираст
втора национална катастрофа
икономически напредък
културен подем

21. Коя културна институция НЕ съществува в България между двете световни войни?
театър
кино
телевизия
музеи

22. В годините на Втората световна война България е страна, която:
запазва пълен неутралитет
е нападната от всички съседни държави
спасява от унищожение българските евреи
губи голяма част от територията си

23. Коя от посочените дати НЕ отговаря на съответното събитие?
9 септември 1944 г. – провъзгласяване на България за “народна република”
9 юни 1923 г. – военен преврат срещу правителството на БЗНС
1 март 1941 г. – присъединяване на България към Тристранния пакт
27 ноември 1919 г. – подписване на Ньойския мирен договор

24. В коя от международните организации България е приета за член на 1 януари 2007 г.?
ЮНЕСКО
НАТО
Организацията на обединените нации
Европейски съюз

25. Коя държавна институция осъществява законодателната власт в Република България?
Министерският съвет
Президентството
Конституционният съд
Народното събрание

Тест 6 клас варянт 2

1. Кога започва Българското Възраждане?
г) в края на ХVІІІ век
б) едновременно с Ренесанса в Европа (ХV – ХVІІ век)
в) в началото на ХVІІІ век
а) след откриването на Америка (ХV век)

2. Кое твърдение за епохата на Българското възраждане НЕ е вярно ?
а) Стопанското оживление в българските земи променя
живота на българите.
б) В големите градове започва процес на модернизация на
начина на живот.
г) Голяма част от българите живеят в села и по-малки градове
и съхраняват традициите и обичаите.
в) Духовното пробуждане на балканските народи настъпва
най-рано сред българите.

3. Кое от понятията отразява промените в селското
стопанство на българите през Възраждането?

б) чифлик
г) панаир
в) манифактура
а) еснаф

4. Кой ръкопис на книга е завършен в Зографския
манастир през 1762 г. ?

г) “История славянобългарска”
б) “Неделник”
в) “Стематография”
а) “Житие и страдание на грешния Софроний”

5. Кое оказва отрицателно въздействие върху българите през Възраждането?
б) нарастващите търговски контакти с европейските държави
в) изпращането на българи да завършат образованието си в
Европа
г) културните контакти и нововъведения в ежедневието
а) чуждата османска политическа власт

6. Коя дата НЕ съответства на посоченото събитие?
в) 1862 г. – избухва Априлското въстание
а) 1835 г. – открито е първото взаимно училище в Габрово
г) 1870 г. – създава се Българската екзархия
б) 1824 г. – издаден „Буквар с различни поучения” („Рибен
буквар”)

7. Кой от възрожденците ни, свързан с българското
светско образование, е на снимката?б) Васил Априлов
а) Найден Геров
г) д-р Петър Берон
в) Софроний Врачански

8. Кой от възрожденците е един от ръководителите на движението за независима българска църква?
в) Неофит Бозвели
г) Захарий Зограф
б) Филип Тотю
а) Добри Желязков

9. Коя от идеите на Васил Левски е заложена в следната мисъл?

„Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност.”

а) освобождение чрез революция
в) републиканско управление
б) равноправие между хората
г) създаване на мрежа от тайни комитети

10. За коя историческа личност се отнася текстът?

Роден е в град Калофер. Учи в родния си град и в Русия. Пише стихотворения и издава революционни вестници.

а) Васил Левски
в) Георги Раковски
г) Христо Ботев
б) Любен Каравелов

11. Кой е войвода на „Хвърковатата чета” по време на Априлското въстание?


б) Георги Бенковски
в) Стефан Стамболов
а) Иларион Драгостинов
г) Панайот Волов

12. Какви са Васил Друмев и Добри Войников?
а) автори на първите български театрални пиеси
б) изявени възрожденски поети
в) първите българи, открили книжарници и издателства
г) издатели на вестници и списания.

13. Коя от следните идеи принадлежи на Георги
Раковски?

в) освобождение на българите чрез създаване на БРЦК в
Букурещ
б) освобождение на българите чрез въстание, подготвено от
Вътрешна революционна организация
г) подготовка на българите в 4 революционни окръга за
въстание
а) освобождение на българите чрез въстание, подпомогнато
от боен отряд (легия)

14. Кой от официалните празници след Освобождението е отбелязван още през Възраждането?
б) Ден на Българската армия
в) Ден на св.св. Кирил и Методий
а) Ден на храбростта
г) Ден на Освобождението

15. На коя дата е станало събитието, описано в откъса?

„Народът ликуваше...От всички страни се издигаха в утринното небе викове „Да живее княз Александър! Да живее Съединена България!”

в) 3.03 1878 г.
б) 6.09.1885 г.
г) 9.09.1944 г.
а) 20.04 1876 г.

16. Кое е общото в управлението на Стефан Стамболов и Константин Стоилов?
г) постигат официалното признаване на княз Фердинанд за
държавен глава
в) възстановяват дипломатическите отношения с Русия
а) провеждат политика на стопанска и културна модернизация
б) ограничават свободата на печата и дейността на
опозицията

17. В коя група събитията са подредени хронологично?
а) Илинденско – Преображенско въстание, Кресненско-Разложко въстание, Балкански войни
в) Илинденско – Преображенско въстание, Балкански войни,
Кресненско-Разложко въстание
б) Кресненско-Разложко въстание, Балкански войни, Илинденско – Преображенско въстание
г) Кресненско-Разложко въстание, Илинденско – Преображенско въстание, Балкански войни

18. С кое историческо събитие се свързва датата 22
септември 1908 г.?

а) обявяването на България за република
б) подписването на Търновската конституция
г) създаването на Балканския съюз
в) провъзгласяването на Независимостта

19. Какви са последиците за България от Първата
световна война?

а) Превръща се в най-голямата държава на Балканския полуостров.
г) Претърпява втора национална катастрофа.
б) Присъединява всички българи извън пределите на държавата.
в) Решава въпроса за българите в Северна Добруджа.

20. Защо на 3 октомври 1918 г. цар Фердинанд е принуден да се откаже от трона и да напусне завинаги България?
б) върху него е оказан натиск от съседните балкански държави
в) поема отговорността за участието на България в Първата
световна война
а) изтича срокът, за който е избран на българския престол
г) така настояват Русия, Франция и Англия

21. Кога се включва България във Втората световна
война?

б) на 7 септември 1940 г. и подкрепя Франция и Великобритания
г) на 24 юни 1941 г. като обявява война на Съветския съюз
в) на 1 март 1941 г. като се присъединява към Тристранния
пакт
а) на 1 септември 1939 г. и става съюзник на Германия

22. От кои държави България внася най-много стоки през 1911 г. според графиката?в) Англия, Гърция и Франция
б) Турция, Англия и Германия
г) Турция, Франция и Германия
а) Австро-Унгария, Германия, Англия

23. С коя дума трябва да се допълни изречението?

Превръщането на промишлени предприятия от частни в държавни чрез отнемане от собствениците със или без заплащане на обезщетение се нарича................................

б) национализация
в) приватизация
а) колективизация
г) модернизация

24. Кой от изброените творци е писател?
г) Владимир Димитров-Майстора
в) Николай Гяуров
б) Йордан Радичков
а) Светлин Русев

25. Коя държавна институция обсъжда и приема законите в Република България?
г) Президентството
а) Народното събрание
б) Конституционният съд
в) Министерският съвет

7 клас

1. Кой от представените паметници на материалната култура е от праисторическата
епоха?


2. Кой бог почитали древните елини?
А) Марс
Б) Енлил
Г) Яхве
В) Аполон

3. За владетеля на коя древна държава се отнася описанието?

Той е смятан за син на Бога слънце, възприеман като жив бог и посредник между боговете и народа си. Разполага с неограничена власт. След смъртта му тялото се мумифицира и полага в гробница.

В) Персия
А) Асирия
Г) Шумер
Б) Египет

4. Кое твърдение е вярно за евреите?
Б) пръв Яков започнал да почита Бог (Яхве)
Г) цар Давид построил храм на Бог Яхве в Йерусалим
В) Моисей получил скрижалите с Десетте божи заповеди
А) за свой родоначалник приемат Йосиф

5. С историята на кое древно общество се свързва показаното изображение?Г) вавилонското
Б) римското
В) тракийското
А) елинското

6. Каква информация получаваме от цитирания закон на цар Хамурапи?

„Ако човек удари плесница на човек с по-високо положение, да му бъдат нанесени 60 удара
с бич.”

Г) за равенството между гражданите
Б) за социалните различия в обществото
В) за отношението към жените и децата
А) за безусловната защита на собствеността

7. Кои от имената са само на атински управници?
Г) Ликург, Дарий, Леонид
А) Драконт, Солон, Перикъл
В) Нерон, Помпей, Клистен
Б) Хамурапи, Сервий Тулий, Перикъл

8. През V в. пр.Хр. управлението в атинския полис се определя като:
В) монархично
Б) демократично
А) олигархично
Г) тиранично

9. Кой военен конфликт в Древния свят е показан на картата?А) Пелопонеска война
Г) Троянска война
Б) Гръко-персийски войни
В) Пунически войни

10. Коя е описаната личност?

Според елините той царувал над траките. Бил прорицател, божествен музикант,
лечител. Омаял с песните си боговете на подземното царство, за да си върне починалата
любима Евридика.

В) Аполон
А) Орфей
Г) Дионис
Б) Залмоксис

11. Кой от тракийските паметници в България е включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО?
Б) Казанлъшката гробница
В) Александровската гробница
А) гробницата край Старосел
Г) гробницата край Мезек

12. В Александрия Египетска има агора, стадион, театър, храмове на Изида и Посейдон.
На коя цивилизация принадлежи градът?

В) елинистическата
Г) римската
А) елинската
Б) египетската

13. Кое е общото понятие, с което може да се характеризира религията на египтяните,
елините и римляните?

В) тотемизъм
А) политеизъм
Б) монотеизъм
Г) фетишизъм

14. В коя група събитията от Римската история са подредени хронологично?
А) Пунически войни, начало на Римската република, Първи Триумвират
Б) начало на Римската република, Пунически войни, Първи триумвират
Г) начало на Римската република, Първи триумвират, Пунически войни
В) Първи триумвират, начало на Римската република, Пунически войни

15. Как се наричат териториите извън Апенинския полуостров, завладени и управлявани от Рим ?
Б) номи
В) сатрапии
Г) провинции
А) колонии

16. Коя от магистратските длъжности в древен Рим е индивидуална и извънредна?
Г) консул
А) едил
Б) претор
В) диктатор

17. Как се наричат хора, които имат благороден произход и разполагат с привилегии и
власт?

Б) поданици
А) граждани
В) магистрати
Г) аристократи

18. Кога християните в Римската империя получили право свободно да изповядват религията си?
А) 394 г. при император Ромул Августул
Г) 394 г. при император Теодосий І
В) 313 г. при император Константин Велики
Б) 313 г. при император Диоклециан
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg